?

Log in

Elfje - kunstwerkjes [entries|archive|friends|userinfo]
Kunstwerkjes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Elfje [Feb. 11th, 2007|01:06 am]
Kunstwerkjes

kunstwerkjes

[conein]
[Current Mood |sleepysleepy]

Van mijn vader met de kerst een boek gekregen over "Elfen" schilder en teken technieken,
deze tekening gemaakt voor een vriendin met een deel natekenen en deel zelf getekend, met potlood, pen en softpastels
LinkReply