?

Log in

hallo! ik ben liegbeest, 19 en woon in amsterdam. - kunstwerkjes [entries|archive|friends|userinfo]
Kunstwerkjes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 11th, 2007|07:32 am]
Kunstwerkjes

kunstwerkjes

[liegbeest]hallo! ik ben liegbeest, 19 en woon in amsterdam.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: dreadlock_pussy
2007-02-11 10:16 am (UTC)
Mooi hoor :) heb je alleen op dun papier getekend? of lijkt het nou zo dat ik de volgende tekening er door heen zie?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: liegbeest
2007-02-11 02:47 pm (UTC)
ja dun papier ;) het is van een boekje gescand.
(Reply) (Parent) (Thread)