?

Log in

Collages - kunstwerkjes [entries|archive|friends|userinfo]
Kunstwerkjes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Collages [Feb. 11th, 2007|03:51 pm]
Kunstwerkjes
kunstwerkjes
[jazz_me_up]
[Current Mood |confusedconfused]
[Current Music |The Fratellis - Whistle for the choir]LinkReply

Comments:
[User Picture]From: conein
2007-02-11 05:36 pm (UTC)
Vind die eerste erg mooi! tekst past goed bij de vormgeving vinnik
(Reply) (Thread)
From: jazz_me_up
2007-02-11 05:39 pm (UTC)
Dank je wel! (en ik hing even in "die" sfeer, dus ja)
(Reply) (Parent) (Thread)