?

Log in

foto - kunstwerkjes [entries|archive|friends|userinfo]
Kunstwerkjes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

foto [Jul. 10th, 2008|11:30 pm]
Kunstwerkjes

kunstwerkjes

[krokante_brok]
Ik vond het wel leuke foto's om te posten :D het zijn uiteenlopende onderwerpen wel.

  
LinkReply

Comments:
From: jazz_me_up
2008-07-11 07:55 am (UTC)
Tof!
Ik vind de foto van die hond gaaf! Lekker vreemd, niet zo'n saaie huisdierenfoto...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: krokante_brok
2008-07-11 10:15 am (UTC)
jej dankje ^^ vond die ook wel goed, vindem mysterieus haha :D
(Reply) (Parent) (Thread)